Podmínky ochrany osobních údajů
Je pro nás důležité, abyste při nakupování na inglotcosmetics.cz byli v bezpečí. Seventeen Cosmetics Retail s.r.o. provozuje inglotcosmetics.cz a je zodpovědný za všechna související data v souladu s Evropskou vyhláškou o ochraně osobních dat 2018.
Inglotcosmetics.cz neukládá Vaše data, pokud to není nutné a v souladu s platnými zákony.
V INGLOTu zodpovědně dodržujeme všechny současné vyhlášky a zákony. Pokud jste souhlasil s jakoukoliv z níže uvedených služeb, vyhrazujeme si právo zasílat Vám novinky ohledně našich obchodních a dodacích podmínek, bez ohledu na to, jestli jste svůj souhlas zrušil, nebo je stále platný. Žádné další informace Vám zasílat nebudeme.
 
Správce osobních údajů
Jsme společnost Seventeen Cosmetics Retail s.r.o., se sídlem Točitá 285, 251 62 Svojetice, IČO 24289591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C193379, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.
 
Jaké osobní údaje zpracováváme:
 
1. Osobní údaje, které nám poskytnete
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky.
Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
 
2. Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 
3. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)
 
4. Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies.
Co jsou soubory cookies:
Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů.
Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy:
- Krátkodobé, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete;
- Dlouhodobě, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
Jak odmítnout používání souborů cookie:
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.
Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
 
5. Kamerový systém
Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách.
Naše kamenné provozovny jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost Seventeen Cosmetics Retail s.r.o., IČO 24289591.
 
Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
- Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
- Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
- Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
Vaše telefonní číslo nebude využíváno ke kontaktu za účelem prodeje. Budeme Vás telefonicky kontaktovat pouze v případě, že dojde k problému s Vaší objednávkou, nebo k upřesnění údajů potřebných k doručení objednávky.
 
Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě registrace k zasílání obchodních sdělení či vytvoření uživatelského účtu budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech:
- Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.
- Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.
Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.
 
Předávání osobních údajů třetím subjektům
V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
- Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
- Vaše osobní data mohou být poskytnuta příslušným orgánům v případě policejního vyšetřování. Vaše osobní data předáme policii v souladu s platnými zákony, v případě že to shledáme nezbytným za účelem předejití krádeži nebo podvodu.
 
Osobní údaje osob mladší 16-let
Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).
 
Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
 
Přístup
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů.
Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
- Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
- Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
- Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
- Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
- Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
- Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás
 
Výmaz
Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
6. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let
Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).
 
Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@inglotcosmetics.cz                              
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25.5.2018.